Vraagtekens

BTW privégebruik auto: bezwaar motiveren tót 15 juli

26 juni 2017

De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan in de proefprocedures over de nieuwe regeling voor de BTW-correctie voor privégebruik auto; zie ook BelastingBelangen, april 2017: BTW correctie privégebruik auto: eindelijk opgelost. De Hoge Raad heeft vrijwel alle bezwaren tegen de nieuwe regeling afgewezen. Op één enkel punt heeft ons hoogste rechtscollege enige tegemoetkoming geboden, en wel voor ondernemers die stellen dat zij door de forfaitaire regeling meer BTW moeten betalen dan overeenkomt met het werkelijke, lagere privégebruik auto. Financiën heeft inmiddels collectief uitspraak gedaan op de vele bezwaarschriften over deze kwestie en die allemaal ongegrond verklaard, behoudens de bezwaarschriften over de lagere, werkelijke omvang van het privégebruik. Financiën stelt deze ondernemers in staat hun bezwaarschriften alsnog nader te motiveren, tot 15 juli 2017!

De Hoge Raad heeft in een serie arresten van 21 april jl. de nieuwe regeling voor de BTW-correctie op privégebruik auto geaccordeerd. Ondernemers hebben in de loop van enkele jaren zo’n 2 miljoen bezwaarschriften tegen die nieuwe regeling ingediend, en Financiën heeft die met een collectieve uitspraak op 1 juni 2017 vrijwel allemaal ongegrond verklaard. Een uitzondering geldt voor de bezwaarschriften inzake de lagere, werkelijke omvang van het privégebruik auto. De Hoge Raad heeft op dat punt een opening gelaten, en beslist dat deze ondernemers het lagere privégebruik auto kunnen aantonen, en dat een kilometeradministratie daarbij niet het enig toegelaten bewijsmiddel is. Financiën wil deze bezwaarschriften gegrond verklaren, maar die zijn veelal niet voldoende gemotiveerd om een teruggaaf van omzetbelasting te kunnen verlenen. Financiën stelt deze ondernemers in de gelegenheid om hun bezwaarschrift nader te motiveren, binnen een termijn van zes weken na de collectieve uitspraak, derhalve tot 15 juli 2017.
Indien de administratie van de ondernemer geen gegevens bevat waaruit het privégebruik auto is af te leiden én de toepassing van de nieuwe forfaitaire regeling tot een te hoge BTW-heffing leidt, moet de ondernemer de omvang van het privégebruik in redelijkheid bepalen ‘met inachtneming van alle omstandigheden van het geval’. Een kilometeradministratie is daarbij niet verplicht, het lagere privégebruik kan ook gemotiveerd worden met de specifieke omstandigheden in de betreffende situatie, zoals de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen de onderneming gebruikt wordt, de positie en de werkzaamheden van de automobilist binnen de onderneming, en de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt (zoals voor woon-werkverkeer). Ook generieke statistische gegevens kunnen als onderbouwing worden benut. Ondernemers kunnen het privégebruik van de auto's van de zaak nader motiveren met het formulier Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw (zie ook de site van de Belastingdienst: Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw)

Bij dat formulier moeten de onderbouwing en bewijsstukken – per auto – worden meegestuurd.
De Belastingdienst verwacht de bezwaarschriften eind november 2017 te hebben afgehandeld.

Commentaar
De collectieve uitspraak betekent voor de meeste BTW-ondernemers dat hun bezwaarschriften feitelijk naar de prullenbak zijn verwezen. Dat lot zal ook veel BTW-ondernemers treffen die hun bezwaarschrift alsnog kunnen motiveren. De termijn die daarvoor is verleend, is voor veel ondernemers veel te kort om een deugdelijke onderbouwing te kunnen opstellen. Een termijn van zes weken doet geen recht aan het beginsel van fair play.

Terug naar boven