Vraagtekens

Rente op earn-outvergoeding belast, deelnemingsvrijstelling niet van toepassing

17 december 2019

De rente op een te laat betaalde earn-outvergoeding valt, anders dan die vergoeding zelf, niet in de deelnemingsvrijstelling. Hof Den Bosch maakt dit nog eens duidelijk in de volgende zaak.

In 2006 verkocht een BV de aandelen van haar deelneming voor een vaste koopprijs van € 2,5 mln en een variabele koopprijs (earn-out). In de koopovereenkomst was ook een anti-speculatiebeding opgenomen. In 2008 verkocht de koper de aandelen aan een derde. De verkopende BV spande hierop een procedure aan. De civiele rechter besliste dat de BV recht had op een earn-outvergoeding en een anti-speculatievergoeding plus rente. In 2013 ontving de verkopende BV over de earn-outvergoeding € 138.611 (contractuele) rente die betrekking had op de periode van 10 juli 2008 tot de datum van ontvangst in 2013 en in 2014 ontving de BV over de anti-speculatievergoeding een wettelijke rente van € 134.756. De BV vond dat de rente onder de deelnemingsvrijstelling viel, maar de inspecteur belastte de rentevergoedingen.

Hof Den Bosch besliste dat de rentevergoeding geen andere relatie had met de winst van de verkochte deelneming dan dat de prijs die voor de deelneming was verschuldigd voor de berekening van deze rente een grondslag vormde naast de na de uiterste betaaldatum verstreken tijd. De rentevergoedingen vanwege de te late betalingen maakten voor de koper geen deel uit van de koopprijs van de aandelen. Die rentevergoedingen konden dan voor de verkoper niet als voordelen uit hoofde van een deelneming worden aangemerkt.

Commentaar
Bij een earn-outregeling zijn de betalingen afhankelijk gesteld van de toekomstige resultaten van de onderneming. Positieve en negatieve waardeontwikkelingen van een bij de verkoop van een deelneming verkregen winstrecht, ofwel earn-outregeling, vallen voor zowel de verkoper als de koper van een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling. De rentebetalingen in bovenstaande zaak hielden juist geen verband met de prijs die voor de deelneming werd ontvangen. De earn-outvergoeding en de anti-speculatievergoeding vormden voor de rentebetalingen slechts een rekeneenheid.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie