Vraagtekens

Cursussen


BelastingBelangen organiseert ook in 2021 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep. 

Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.

De PE-punten/uren zijn per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs!

Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

Bedrijfskosten of toch privéuitgaven?

Alle fiscale aftrekbeperkingen voor het voetlicht
Ondernemers vinden het vaak lastig om onderscheid te maken tussen zakelijke kosten en privékosten. Vaak stellen zij dat alle uitgaven in het belang van de onderneming worden gedaan en daarom zakelijke kosten zijn. Maar dat betekent niet dat alle kosten ook ten laste van het fiscale bedrijfsresultaat mogen worden gebracht. De wet kent aftrekbeperkingen voor specifieke kosten. Die beperkingen zien bijvoorbeeld op de aftrek van algemene kosten, kosten die betrekking hebben op de ondernemer zelf en diverse kostenposten in een BV. Ook de jurisprudentie geeft beperkingen aan de aftrek van kosten. Tijdens deze cursus worden alle aftrekbeperkingen behandeld. Daarbij wordt ook besproken of en hoe u deze aftrekbeperkingen kunt voorkomen.

Na het volgen van deze cursus kent u alle kostenaftrekbeperkingen voor ondernemers, zowel die met een IB-onderneming als die met een BV. Ook kent u de criteria die beslissend zijn voor wél of geen kostenaftrek en kunt u uw relaties adviseren hoe de kostenaftrekbeperkingen zijn te vermijden.

Onderwerpen

 • Wettelijke kostenaftrekbeperkingen
 • Van aftrek uitgesloten en beperkt aftrekbare kosten
 • Standsuitgaven
 • Zakelijk handelen met de BV
 • Kostenaftrek of onttrekking; uitdeling van winst
 • Het Cessna-criterium en het renpaardenarrest
 • Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen

Cursuslocaties en data:

Datum 15 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren 
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

De DGA: salaris en verzekeringsplicht

Spelregels rondom de arbeidsbeloning van de DGA
Bij de directeur-grootaandeelhouder is er altijd een spanningsveld tussen salaris en dividend. Hierbij speelt ook de rekening-courant met de BV een rol. De beloning van de DGA bestaat uit meerdere componenten. Niet alleen salaris, maar ook de auto van de zaak en onbelaste bonussen bijvoorbeeld binnen de werkkostenregeling zijn van invloed. Bij samenwerkende DGA's moet ook worden beoordeeld of over het salaris premies werknemersverzekeringen betaald moeten worden. Over de vraag of hier sprake van is, blijkt in de praktijk veel verwarring te bestaan.

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis en inzicht in de gebruikelijkloonregeling. U kent de spelregels om de arbeidsbeloning van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV – fiscaal – verantwoord vast te stellen. Ook kunt u uw DGA-relaties adequaat adviseren over de verzekeringsplicht werknemersverzekeringen.

Onderwerpen

 • De gebruikelijkloonregeling
 • De doelmatigheidsmarge
 • De meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Gebruikelijk loon en de werkkostenregeling
 • De loondoorbetalingsregeling
 • De rekening-courantverhouding met de BV
 • Is er sprake van een dienstverband of een managementconstructie?
 • De Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA 2016

Cursuslocaties en data:

Datum 28 oktober 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren 
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

De terbeschikkingstellingsregeling

Alle ins en outs van de TBS-regeling
De directeur-grootaandeelhouder die vanuit privé vermogen ter beschikking stelt aan zijn BV krijgt te maken met de terbeschikkingstellingsregeling. Een terbeschikkingstelling kan ook spelen bij het gebruik van privévermogen voor het realiseren van winst uit onderneming. Het resultaat van de terbeschikkingstelling wordt belast in box 1, waarbij veel regels uit de winstbepaling van toepassing zijn. Hierbij is ook het huwelijksvermogensrecht van belang. Tijdens deze cursus wordt de TBS-regeling aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden uitvoerig behandeld.

Na afloop van deze cursus heeft u kennis over en inzicht in de terbeschikkingstellingsregeling, kent u de fiscaal optimale toepassing van die regeling én weet u welke acties nodig zijn om te voorkomen dat de regeling fiscaal nadelig uitpakt. Ook kunt u uw relaties praktisch gericht adviseren over een fiscaal optimale toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling.

Onderwerpen

 • Het rendabel maken van vermogensbestanddelen
 • Resultaatbepaling
 • Ter beschikking stellen; rechtens, in feite, direct of indirect
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke vormen
 • De samenwerkende groep
 • Ter beschikking stellen aan IB-ondernemers / resultaatgenieters
 • Ter beschikking stellen aan de BV
 • Schuldvorderingen
 • Bedrijfspanden
 • Bedrijfsruimte bij / in de eigen woning
 • Borgtocht: vergoedingen, regresvordering
 • De TBS-vrijstelling
 • Huwelijksvermogensrecht en de TBS-regeling
 • Doorschuifregelingen

Cursuslocaties en data:

Datum 4 oktober 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent : mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV

Optimaal gebruikmaken van vele regelingen voor IB-ondernemers
Belastingheffing houdt rekening met de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend. De belastingheffing over de winst van een natuurlijk persoon is anders dan de belastingheffing bij een BV en haar directeur-grootaandeelhouder. Door de combinatie te zoeken van 'ondernemen in de bv' en 'ondernemen als natuurlijk persoon' wordt gebruikgemaakt van de voordelen die beide rechtsvormen bieden.

Na het volgen van deze cursus weet u hoe de directeur-grootaandeelhouder zijn belastingpositie kan optimaliseren met behulp van een vennootschap onder firma of een maatschap en hoe u deze kennis kunt inzetten bij uw relaties.

Onderwerpen

 • Belastingheffing bij de BV en haar DGA
 • Belastingheffing bij de ondernemer
 • Belastingheffing in hybride structuren
 • Verschillen in ondernemersaansprakelijkheid
 • Verschillen tussen BV, firma en maatschap
 • Vermogensetikettering BV-aandelen
 • Gebruikelijkloonregeling

Cursuslocaties en data:

Datum 1 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak?

Complexe fiscale spelregels omgezet naar de praktijk
De fiscale kaders zijn voor de vastgoedbelegger van grote invloed op het (verwachte) rendement van de belegging. De exploitatievorm is relevant voor belastingheffing in box 1, box 2 (combinatie met een BV) of box 3. Niet alleen de rechtsvorm is van belang voor de ruimte tot afschrijving, ook het gebruik van het vastgoed voor de eigen onderneming of voor belegging heeft invloed. Daarnaast spelen zaken als BTW, investeringsaftrek en bedrijfsopvolging een rol bij vastgoedbeleggingen. Tijdens deze cursus komen de complexe fiscale regels voor vastgoedbeleggingen aan de orde. Daarbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze cursus kent u de verschillen in fiscale behandeling tussen zakelijke of privé-exploitatie van vastgoed. U kunt uw relaties adequaat adviseren om daarbij de fiscaal optimale keuze te maken.

Onderwerpen

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering
 • Buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-positie van vastgoedbeleggingen
 • De WOZ-waarde

Cursuslocaties en data:

Datum 18 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxillium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

ZZP-ers en de fiscus

De fiscale positie van ZZP-ers blijft een mijnenveld
Het aantal ZZP-ers in ons land blijft explosief groeien. Er is echter nog altijd geen sluitende regeling voor de fiscale en arbeidsrechtelijke positie van deze zeer diverse groep. In deze cursus bespreken we daarom de actuele stand van zaken en gaan we in op diverse adviesmogelijkheden. Uiteraard wordt hierbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de praktijk.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om te beoordelen of u/uw cliënt, naar de huidige stand van zaken, als zelfstandige kan worden aangemerkt. Ook kunt u uw cliënt adviseren omtrent de fiscale voordelen van het ondernemerschap of van het werken middels een BV. Daarnaast bent u in staat om te beoordelen of uw cliënt verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Onderwerpen

 • Het begrip zelfstandigheid in de inkomstenbelasting en de omzetbelasting
 • De inhoud en de status van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
 • Zelfstandigheid leidt niet altijd tot ondernemerschap
 • Voordelen ondernemerschap
 • De BV als oplossing?
 • Verzekeringsplicht DGA
 • Samenwerkingsvormen als oplossing?

Cursuslocaties en data:

Datum 25 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) of online (virtual classroom)
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren RB: 6 fiscale punten
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent : mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: (033) 433 72 17.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie